آغاز تجهیز کارگاه و اجرای عملیات میکروپایل واحد ۱۷۲ پروژه بندر خدماتی و صادراتی تمبک

 

اجرای میکروپایل جهت تحکیم اسپیلرهای خطوط در تاریخ ۱۷/۰۵/۹۸ توسط شرکت کاوش ایستا پی آغاز شد.تعداد میکروپایل برای پروژه مذکور ۱۰۵۰ عدد و متراژ کلی میکروپایل ۱۰۵۰۰ متر می باشد. مدت زمان تخمین زده برای انجام پروژه ۶ ماه می باشد.