آغاز عملیات تخریب و گود برداری  و پایدارسازی به روش نیـلینگ و انکراژ پروژه ارباب ها (مروارید ۳)

عملیات تخریب و گودبرداری پروژه ارباب ها (مروارید ۳) در تاریخ ۱۵/۰۴/۹۸ توسط شرکت کاوش ایستا پس آغاز شد.

پروژه مذکور واقع در خیابان سعادت آباد تهران دارای عمق ۱۵ متر از سطح تراز خیابان می باشد.

حجم خاکبرداری در این پروژه ۱۱۰۰۰ متر مکعب  سطح دیواره پایدارسازی ۱۱۰۰ متر مربع می باشد.

روش تحکیم در پروژه ارباب ها نیلیـنگ و انکراژ می باشد.