در این پروژه وجود تراز آب های زیرزمینی در تراز۳- و وجود لایه های سست و لجنی از مهم ترین مشکلات و موانع پروژه در حفاری گمانه ها بود.

که حفاری به عمق ۴۲ متر و با توجه به ریزشی بودن لایه ها و آبدار بودن تماما با استفاده از کیسینگ و تزریق داخل کیسینگ انجام گردید.

نوع سازه نگهبان:انکراژ و دیوار دیافراگمی