مراحل عملیات نیلینگ همانطور که در مطالب گذشته اشاره شده است می تواند کمک شایانی کند تا از ریزش خاک به گود شود و از توده های خاک جلوگیری می کند تا ریزش داشته باشد عملیات نیلینگ به گونه ای می بادش که اگر نیم سانت از اجرای عملبات نیلینگ جابه جا شود ممکن است از کیفیت کاری شما کم کند و مطمئن باشید که از کیفیت انجام عملیات نیلینگ کم خواهد کرد مراحل اجرای نیلینگ برای ثبات در دامنه و حفره ها می باشد در روش نیلینگ میخ‌ها غالباً در کشش عمل می کنند ولی در شرایط خاصی، عملکرد خمشی و برشی آنها نیز در نظر گرفته می شود.

مراحل اجرای سیستم نیلینگ

  1. مطابق با شکل مراحل اجرای نیلینگ بصورت شماتیک نشان داده شده است.
  2. گودبرداری در مرحله اول ترانشه و یا گود و ایجاد پله بعدی عملیات
  3. حفاری چال جهت نصب مهار کششیNail
  4. قراردادن آرماتور داخل چال و تزریق چال و اجرای سیستم زهکشی
  5. اجرای شاتکریت جداره و نصب صفحات فولادی
  6. گودبرداری مرحله بعدی ترانشه و یا گود و ایجاد پله های بعدی علمی
  7. اجرای پوشش شاتکریت نهایی پس از اتمام آخرین مرحله حفاری

عملیات نیلینگ چیست؟

استفاده از روش نیلینگ به عنوان یک سیستم حفاظت جداره ترانشه و گود در مناطق شهری و فضاهای محدود بسیار کارا بوده و به دلیل امکان هم زمانی اجرا در چند جبهه کاری از سرعت خوبی برخوردار می باشد و با توجه به درجه پایداری امکان اجرای گود قائم وجود داشته و همچنین در انواع شرایط خاک ، اجرای آن امکان پذیر می باشد که مهمترین ویژگی این روش محسوب می شود و برای سازه های زیر زمینی بخصوص در فضای های محدود شهری مانند ایستگاه های مترو مناسب می باشد .

روش مهاربندی

در پروژه حاضر در بعضی اضلاع زمین که سازه های مجاور گود حساسیت زیادی نسبت به تغییر شکلها دارند و مالکان این ساختمان ها مخالفتی با اجرای این سیستم نداشته اند برای کنترل تغییر شکل های ناشی از گودبرداری از دو ردیف مهاربندی در بالای گود استفاده شده است.
کلیات روش مهار بندی با روش میخکوبی مشابه می باشد با این تفاوت که در مهاربندی با پیش تنیدگی میلگردها توسط جکهای مخصوص و تزریق در طول انتهایی میلگرد (که طول تزریق و نیروی پیش تنیدگی از طراحی های دقیق به دست می آید ) از ایجاد تغییر شکلهای زیاد جلوگیری به عمل آمده و احتمال ایجاد خسارت به ساختمانهای اطراف کاهش می یابد.

در بررسی پایداری دیواره های تسلیح شده توسط میخ کوبی و یا مهاربندی از دو روش تعادل حدی (تحلیل به گسیختگی ) و تحلیل تغییر مکانی (تحلیل به تغییر شکل پذیری) استفاده شده است. با استفاده از این دو روش، از یک سو گسیختگی توده تسلیح شده بررسی شده و از سوی دیگر تغییر مکانهای آن در طول اجرا و بهره برداری نیز مدل شده اند.

در تحلیل پاسخ توده به گسیختگی از روابط و نمودارهای دستورالعملهای نحوه طراحی دیوارهای میخکوبی شده براساس آیین نامه مؤسسه آزاد راههای امریکا FHWA و همچنین برای تحلیل و برآورد ضریب اطمینان گود برداشته شده از نرم افزارهای Slide استفاده شده است . در آنالیز پاسخ تغییر شکل پذیری گود در حین عملیات خاکبرداری از نرم افزار PLAXIS که از روش اجزای محدود سود برده، استفاده گردید که در ذیل به اختصار در مورد فرضیات، روشها و محدودیت های آنها توضیح داده می شود.

طراحی دستی

به منظور بدست آوردن طرح اولیه پایدارسازی جداره گود از جدول ها و منحنی های ارائه شده دردستور العمل مؤسسه آزاد راههای امریکاFHWA جهت مشخص کردن مقاطع و طول میلگردهای مورد استفاده و ابعاد صفحهفولادی سر نیل و بتن پاشی استفاده گردیده است .

طراحی به وسیله نرم افزار Slide

به منظور بررسی پایدارسازی گود بعد از عملیات خاکبرداری از نرم افزارSilde که از روش تعادل حدی شیبهای خاکی و سنگی استفاده می نماید استفاده شده است. با توجه به آبرفتی بودن محدوده گستره طرح ، در بررسی پایدارسازی دیواره های جداره گود از روش دوایر بیشاب استفاده شده است.

طراحی براساس نرم افزار

فرضیات مدلسازی

الف- مشخصات مصالح

خصوصیات مصالح خاکی مطابق آنچه در بند ۲(خصوصیات ژئوتکنیکی ساختگاه)ارائه گردید، منظور شده است.

ب- مراحل مدلسازی

با اعمال فرضیات فوق، مراحل مدلسازی به شرح زیر خلاصه می گردد:

گام اول- مدلسازی

در این مرحله مدل مورد نظر با توجه به شرایط هندسی(ابعاد گود و سازه های مجاور گود) و مکانیکی(پارامتر های مکانیکی دیوارهای مختلف) مورد نیاز ساخته می شود.

گام دوم – شرایط اولیه

در این گام تنشهای برجای محیط (مؤثر و کل) با توجه به مشخصات مکانیکی مصالح محاسبه و ذخیره می شوند

گام سوم – مرحله اول اجرایی

در این مرحله گودبرداری تا عمق مورد نظر مطابق آنچه در واقعیت رخ داده، در فواصل حدود۱.۵ متری انجام م یگردد که بعد عملیات خاکبرداری یک و نیم متری، ابتدا میخ طراحی شده در این تراز خاکبرداری در محل کارگذاشته شده و سپس در انتها شاتکریت آن پاشیده می شود واین روند تا انتهای عملیات گودبرداری صورت می پذیرد.

با توجه به شرایط مختلف دیوار های اطراف گود از نظر نوع ساختمانهای مجاور (طبقات و نوع فونداسیون های متفاوت) و عمق مختلف گود،این دیواره ها به شش ناحیه زیر تقسیم بندی شده و طراحی سیستم پایدار سازی برای هر ناحیه به طور مجزا انجام شده است. با توجه به حساسیت ساختمان های مجاور مقادیر تغییر شکل ها و ضرایب اطمینان محدود شده است.

ردیف روش ضریب اطمینان حداکثر تغییرشکل قائم بالای گرد(cm)
۱ میخکوبی ۱.۵۴ ۲.۲

۴

مهارسازی ۱.۷ ۱.۱