عملیات پایدارسازی پروژه جردن – پیروز در تاریخ ۲۲/۰۵/۹۸ توسط شرکت کاوش ایستا پی آغاز شد.

عمق گودبرداری در این پروژه ۱۲ متر مربع می باشد حجم خاکبرداری حدود ۴۰۰۰ متر مکعب می باشد و سیستم نگهداری در نظر گرفته شده برای پروژه مذکور نیلیـنگ می باشد.

زمان تخمین زده برای اتمام پروژه ۵۵ روز می باشد.