طراحی و پایدارسازی موقت  به روش نیلـینگ ، انکراژ و سولجر پروژه فرمانیه مهتاب

عملیات گودبرداری و پایدارسازی پروژه فرمانیه- مهتاب در تاریخ ۱۲/۰۴/۹۸ آغاز گردید.

عمق گودبرداری پروژه ۱۴ متر از بالاترین نقطه ارتفاعی می باشد.

روش در نظر گرفته شده برای پایدارسازی دیواره های گود این پروژه نیلیـنگ ، انکراژ و سولجر می باشد.