اتمام عملیات گودبرداری و پایدارسازی به روش نیـلینگ و خرپا ساختمان گلبام سبز مروارید پنجم

عملیات گودبرداری و پایدارسازی پروژه گلبام سبز( مروارید پنجم ) در تاریخ ۲۰/۰۴/۹۸ با موفقیت به پایان رسید .

روش پایدارسازی بکار رفته در این پروژه نیـلینگ و انکراژ و خرپای فلزی می باشد.

مدت زمان انجام پروژه ۶۰ روز می باشد.