اتمام عملیات گودبرداری و پایدارسازی به روش نیلینـگ و استرات پروژه آکام ۳

گودبرداری و پایدارسازی پروژه آکام ۳ در تاریخ ۱۶/۰۴/۹۸ با موفقیت به پایان رسید.

روش پایدارسازی بکاررفته در این پروژه شامل نیلینـگ و انکراژ و استرات می باشد.

مدت زمان انجام پروژه ۵۰ روز می باشد.