آغاز عملیات گود برداری و پایدار سازی به روش نیـلینگ و انکراژ و سولجر پایل پروژه ماکویی پور

اجرای عملیات گودبرداری و پایدارسازی پروژه ماکویی پور توسط شرکت کاوش ایستا در تاریخ ۳۱/۰۱/۹۸ آغاز شد.

پروژه مذکور شامل طراحی و اجرای پایدارسازی دیواره های گود تا عمق ۱۴ متر از بالاترین نقطه ارتفاعی می باشد.

حجم خاکبرداری ۷۴۰۰ متر مکعب و سطح دیواره پایدارسازی ۱۱۰۰ متر مربع می باشد.

روش تحکیم این پروژه نیلیـنگ و انکراژ و سولجر پایل در نظر گرفته شده است.